De flesta delar idag framtidsvisionen om ett Sverige, och en värld, som klarar sig utan fossila bränslen som kol och olja. Men frågan om vilka energikällor som ska användas i stället är en het potatis, minst sagt.

Att bygga ut den svenska vattenkraften, som står för en stor andel av landets energiförsörjning idag, är uteslutet. Kärnkraft har vi i Sverige, men det händer att reaktorer måste stannas, och hur slutförvaret av det använda kärnbränslet ska lösas är inte helt löst.

Vattenkraft kan dock utnyttjas på andra sätt, genom kraftverk i mindre vattendrag och vågkraftverk längs kusten. När det kommer till att utnyttja havsvågor återstår dock en hel del forskning innan det går att producera el för kommersiella ändamål på detta sätt. Och det är knappast möjligt att bygga vattenkraftverk i alla svenska åar, det skulle ha alldeles för stora konsekvenser för fiskar, groddjur och annat liv i vattnet.

Sedan finns det ytterligare två energislag, som har den stora fördelen att de är helt skalbara, både uppåt och nedåt. Dessvärre har de även en hel del brister. Det rör sig om vind- och solkraft, och den allra största nackdelen är enkel att hitta: solen skiner inte alltid, och vinden blåser inte alltid. Solpaneler och solceller är dock ganska okontroversiella, och det är enkelt för den som vill att sätta upp solpaneler på sitt eget hus för att producera sin egen el.

Fem vindkraftverk

Vindkraft och dess problem

Vindkraft är däremot kontroversiellt av flera skäl. För det första placeras kraftverken på de platser i Sverige där det blåser mest, vilket är miljöer som av många anses ha särskilt stora estetiska värden: kusten, fjällen och kulturlandskapet på slätterna. Många är positiva till vindkraft så länge de inte behöver ha dem i sin egen närmiljö. Då brukar de inse att vindkraftverk syns och hörs. Exakt hur störande de är, det är naturligtvis en fråga om personliga preferenser.

Ytterligare ett problem med vindkraft är att is kan bildas på rotorbladen, vilket gör att de inte kan vara i drift. Enligt vissa kan isklumpar också slungas från bladen mot oskyddade människor på marken.

Dessa skäl, och många andra därtill, gör att planerade byggen av vindkraftverk ofta går om intet, eftersom de överklagas av de som bor i det tänkta kraftverkets närområde. Det har dock visat sig att om de boende kan engageras i projektet, exempelvis genom att erbjudas att köpa andelar i en planerad vindkraftspark, så blir de mer positivt inställda.

Så för att svara på frågan i rubriken: det kommer att finnas vindkraftverk även i framtiden, och många av dem kommer att ägas av lokala elbolag, som drivs som kooperativ eller ekonomiska föreningar av de boende i området. Sådana finns redan idag på flera håll, men de kommer att bli fler.